ششم فروردین زادروز آشو زرتشت:

گاهشماری ایرانی در طول تاریخ شاهد بسیاری از تغییرات و تحولات بوده است. اما آنچه که در طول تاریخ، از دوره ی ایران باستان تا کنون در گاهشماری ایرانی باقی مانده و به اصالت و بقای خود ادمه داده است جشن نوروز است که از مهم ترین جشن های باستانی ایران است که تا کنون هویت خود را حفظ کرده است و هنوز هم در سراسر کشور ایران و چه بسا در برخی دیگر از کشورها این جشن از اهم جشن های باستانی به شمار می‌رود. اما اگر این جشن را با دقت بیشتری در زمان ایران باستان بررسی کنیم در می‌یابیم که چندی از اتفاقات تاریخی مربوط به گاهشماری ایرانی ونیز عقاید دینی با زمان های مربوط به این جشن (نوروز) تنیده شده و در زمان ایران باستان شاید که به عنوان یک مکمل برای این جشن شناحته می‌شده است. 

آشنایی با سبک پوشش ایرانیان باستان، بخوانید...

زادروز زرتشت

ششم فروردین زادروز زرتشت، تنها پیامبری است که از میان آرین ها برخاست و کردارنیک، پندارنیک وگفتارنیک را ندا داد و به ترویج این عقیده پرداخت تا پیروان آموزش های او به ویژه ایرانیان با این عقیده و منش پرورش یابند و آن را سرلوحه ی خود قرار دهند. زرتشت هیچ گاه نگفت که ازجانب خدا (اهورامزدا) مامور هدایت بشر شده است چرا که زرتشت خود را یک آموزگار خوبی ها و بر حذرداشتن بشر از بدی ها می‌نامید و می‌گفت که گریز از بدی ها و پلیدی ها است که در بشر احساس شادی و نیک بختی ایجاد می‌کند و این احساس تا ابدیت در او باقی می‌ماند. اوستا، کتاب زرتشت از قدیمی‌ترین نوشته های جهان و سند تمدن پیشرفت ایرانیان عهد باستان است. قطعات اوستا که در دوران هخامنشی در کتابخانه های کاخ های سلطنتی نگهداری می‌شد به دست نظامیان اسکندر مقدونی نابود شدند ازآن پس این مطالب، از شعر و نثر در ذهن موبدان از نسلی به نسل دیگرمنتقل می‌شد. بلاش یکم، شاه اشکانی ایران در نوروز 76 میلادی از موبدان که به دیدار او رفته بودند به تاکید خواست که تا سال بعد (سال77 میلادی) ششم فروردین، زادروز زرتشت، اوستا باید جمع آوری و تکمیل شده تحویل او داده شود. وی قبلاً دستور جمع آوری آموزش های زرتشت را در یک مجموعه داده بود. موبدان تا ششم فروردین77میلادی آنچه را که جمع آوری کرده بودند به صورت مکتوب به بلاش تحویل دادند و گفتند که کار تکمیل مجموعه ادامه خواهد داشت. اوستا نزدیک به دو قرن بعد در دوران اردشیرپاپکان و به همت(تنسر)روحانی ارشد وقت تکمیل گردید. در دوران شاپوردوم چند قطعه ی گمشده ی قبلی برآن اضافه شد و چون به زبان پارسی باستان (زبان اوستایی) بود بعدها بر آن تفسیرها و راهنمایی هایی نوشته شدند که (زند اوستا) نامیده می شود. زادروز زرتشت از دوران ساسانیان یک روز ملی اعلام شد و به ایام رسمی نوروز اضافه گردید. 90دهه پیش (سال1992) شورای عالی معارف به ریاست دهخدا زادروز زرتشت را به تعطیلات مدارس ایران افزود که بعدها دولت هم تعطیلات نوروزی ادارات را از سه روز به هفت روزافزایش داد زیرا که روز هفتم فروردین ماه از عهد باستان روزی خوش یمن و ویژه برای امضای قراردادها، رسیدن به توافق هاو سازش و تحکیم همبستگی ها بوده است. 

درباره ی نوروز عید باستانی ایرانیان بخوانید

سخن آخر

ممکن است که در ایرانجشن ها و رویدادهایی وجود داشته باشند به اندازه ی برخی از جشن ها مانند نوروز در حال حاضر به آن ها توجه زیادی نمی‌‎شود اما اگر که به نوار تاریخ ایران باستان و همچنین به زمان حال نگاه کنیم می‌بینیم که که برخی رویدادها همچنان در ذهن مردم باقی مانده و به آن پرداخته می‌شود و با دیگر رویدادها آمیخته شده است و نیز اینکه مردم این جشن ها را به نشانه ی یک تاریخ غنی و به عنوان هویت ایران گرامی می‌دارند و آن ها را مانعی بر سر راه عقاید دینی و مذهبیشان نمی‌پندارند و این موضوع سیرتکامل و سازش تاریخ این کشور را بیان می‌کند.

مشاهده فوتیج های نوروز در ایران