بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

تاریخ ایران


انقلاب سفید شاه

انقلاب سفید شاه

طرح موسوم به انقلاب سفید سومین طرح از این زنجیره بود. در دی ماه سال ۱۳۴۱ شاه در تکمیل دو طرح قبلی، ا...