بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

امام حسین

امام حسین (ع) و واقعه ی عاشورا

/emam-hosein

حسین بن علی برای ایرانیان نماد مبارزه تا آخرین قطره خون در دنیای آلوده به ظلم و ناعدالتی است. واقعه عاشورا که در آن امام حسین و یارانش در برابر حکومت ظالم زمان، یزید فرزند معاویه قیلم کرده است و زیر بار زورگویی وی نمی رود.