بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

تاریخ و فرهنگ ایران

انقلاب سفید شاه

/enghelab-sefid

طرح موسوم به انقلاب سفید سومین طرح از این زنجیره بود. در دی ماه سال ۱۳۴۱ شاه در تکمیل دو طرح قبلی، اصول شش گانه‌ای را به نام انقلاب سفید به شرح زیر اعلام کرد:الغای رژیم ارباب رعیتیتصویب لایحه قانون ملی کردن جنگل‌هافروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضیسهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتیاصلاح قانون انتخاباتایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری