بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

تاریخ و فرهنگ ایرانیان

پیشینه و برگزاری نوروز در ایران باستان

/norouz

نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت این روز را روز نو نام نهادند. جشنی که از دیرباز تا کنون با نام نوروز یاد و برگزار می شود و بدون شک همواره مهم ترین جشن دینی و ملی ایرانیان بوده است.