بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

زادروز زرتشت

ششم فروردین زادروز آشو زرتشت

/%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B4%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA

گاهشماری ایرانی در طول تاریخ شاهد بسیاری از تغییرات و تحولات بوده است. ششم فروردین زادروز زرتشت، تنها پیامبری است که از میان آرین ها برخاست و کردارنیک، پندارنیک وگفتارنیک را ندا داد.