بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

فرهنگ

هفده فروردین، جشن سروش (سروشگان)

/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86

هفدهمین روز ازهرماه در گاهشماری ایران باستان (سروش) نام دارد. هفدهم فروردین نخستین روز سروش سال، هنگام جشن (سروشگان) یا جشن (هفده روز) از جشن های باستانی و قدیمی ایرانیان است.