بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

نگاهداشت

تحولات نگاهداشت (تقویم) ایرانیان

/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

نگاهداشت و به حساب اوردن روزها،ماه ها و سال ها از اهم نیاز های بشریت تا کنون بوده است. چراکه انسان با استفاده از ان گذشت زمان و ظهور چرخه ای تازه از زندگی را درک و احساس می کند. با استفاده از شمارش،آن زمان را به خاطر می سپارد و خاطرات نیکی را که در ان روز به دست آورده ثبت می کند و برای تکرار دوباره ی ان انظار می کشد و لحظه شماری می کند.