بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

پوشاک ایرانیان

پوشاک ایرانیان در دوره ی اسلامی

/lebas-iran-eslam

با توجه به ظهور ادیان و آمیختگی فرهنگ ها و مذهب ها تغییرات اندکی در جزییات نوع پوشش ایرانیان در دوره ی اسلامی و بعد از آن رخ داده ست.